Straż Miejska w Katowicach- strona główna
 • język migowy
 • english version
Strona główna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Straż Miejska w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Straży Miejskiej w Katowicach.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Powody wyłączeń:

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
 • treści będące w posiadaniu naszego podmiotu których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której nie jesteśmy uprawnionii,
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań Straży oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne to min.

 • wybrane pliki do pobrania na stronie nie są dostępne cyfrowo,
 • odsyłacze zewnętrzne nie posiadają treści opisowej,
 • zdjęcia nie posiadają prawidłowych treści alternatywnych,
 • występują błędy redakcyjne związane z prawidłowym formatowaniem w treściach archiwalnych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku dostępności cyfrowej,

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Wersja kontrastowa (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Jacek Pytel, jacek.pytel@katowice.eu.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 49 40 217. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Straż Miejska w Katowicach
ul. Żelazna 18, 40-851 Katowice

Budynek zlokalizowany w Katowicach przy ulicy Żelaznej 18 posiada wejście główne do którego można się dostać wprost z poziomu terenu.

Układ funkcjonalny i przestrzenny budynku został zaprojektowany i zorganizowany w taki sposób, aby umożliwić użytkowanie budynku przez osoby niepełnosprawne oraz przyjmowanie interesantów na poziomie przyziemia. Na tej kondygnacji zaprojektowano pokój rozmów oraz sanitariat dla interesantów dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, do których jest dostęp z hallu głównego. Ponadto zaprojektowany dźwig przystosowany jest do przewożenia osób niepełnosprawnych łączący wszystkie kondygnacje budynku. Na każdej kondygnacji zaprojektowano pomieszczenia higienicznosanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wśród miejsc parkingowych dla interesantów jedno miejsce przewidziano dla osób niepełnosprawnych. Dojazd z miejsca parkingowego do wejścia głównego przebiega najkrótszą i bezpieczną drogą po chodniku.

2024 © Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

do góry