Straż Miejska w Katowicach- strona główna
 • język migowy
 • english version
Strona główna / Kontakt / Informacje dla osób niesłyszących

Informacje dla osób niesłyszących

Tłumacz języka migowego

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz.1243) Straż Miejska w Katowicach informuje o usługach pozwalających na komunikowanie się z tutejszym Urzędem osób doświadczonych trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi” poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów.

Świadczone usługi będą bezpłatne i realizowane podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Straży w godzinach 08:00 - 15:30.

Korzystanie z usług tłumacza języka migowego

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu spraw w Straży Miejskiej w Katowicach, prosimy o:

Osoby, zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony powyżej, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Prosimy również o wskazywanie sprawy, którą chcecie Państwo załatwić w celu ułatwienia i przyśpieszenia jej załatwienia.

 
 

Informacja komunikacyjna

Siedziba Straż Miejskiej w Katowicach mieści się przy ulicy Żelaznej 18.
Do Straży Miejskiej można zgłaszać sprawy związane z ochroną porządku publicznego na terenie Katowic.

Zgłoszenia można dokonać:

w następujących sprawach:

 1. okazywanie lekceważenia Narodowi Polskiemu, Rzeczpospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom;
 2. naruszenia przepisów o zgromadzeniach;
 3. zakłócanie spokoju i porządku publicznego;
 4. naruszenia przepisów porządkowych wydanym z upoważnienia ustawy;
 5. kąpieli w niedozwolonym miejscu;
 6. nielegalnej zbiórce ofiar;
 7. związanych z bezdomnymi i żebrzącymi;
 8. prowadzenia działalności handlowej bez wymaganego zgłoszenia, wpisu do rejestru działalności lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, sprzedaży w niedozwolonym miejscu;
 9. umieszczania w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszeń, plakatów, afiszów itp. bez zgody zarządzającego tym miejscem;
 10. zagrożenia i miejsca niebezpieczne, nieoznakowanie miejsca niebezpiecznego dla życia lub zdrowia człowieka;
 11. niszczenia urządzeń zabezpieczających np. znaków lub napisów ostrzegających o grożącym niebezpieczeństwie;
 12. lekceważenia zasad ostrożności – wystawienie lub wywieszanie ciężkich przedmiotów - rzucania nimi, wylewaniem płynów, wyrzucaniem nieczystości;
 13. niezachowywania środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, drażnienia lub płoszenia zwierzęcia przez co staje się ono niebezpieczne, szczucia psem człowieka;
 14. nie oświetlenia miejsc publicznych;
 15. naruszania zasad przeciwpożarowych na terenie lasów, torfowisk, łąk , jak również w odległości 100 metrów od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi albo pali tytoń, wypalania trawy, słomy lub pozostałości roślinnych;
 16. zagrozenia bezpieczeństwa i porządkowi w komunikacji;
 17. nakłaniania do żebrania;
 18. naruszenia obowiązku opieki nad małoletnim do lat 7;
 19. zanieczyszczania wody;
 20. niezachowania czystości w obrębie nieruchomości;
 21. nieobyczajnych wybryków, używania nieprzyzwoitych słów;
 22. utrudniania korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego np. ławek;
 23. niszczenia roślinności – deptanie trawników, parkowania samochodami na zieleńcach;
 24. zanieczyszczania lub zaśmiecania miejsc dostępnych dla ludnosci (drogi, zieleńca, ulicy czy placu);
 25. zbierania płodów leśnych w nienależącym do niego lesie np. obrywanie kory, zdzieranie szyszek, uszkadzanie drzew, zbierania ściółki lub mchu, gałęzi;
 26. wydobywania piasku, żwiru torfu itp. na terenie gruntu nienależącym do tej osoby, kopania rowów lub dołów oraz wyrzucania na nim kamieni i innych nieczystości;
 27. naruszenia zakazu wjazdu pojazdem do lasu, zanieczyszczania lasu, puszczania w lesie psa;
 28. uchylania się od obowiązku posiadania lub wymianu dowodu osobistego, przetrzymywania bez jakiejkolwiek podstawy prawnej cudzego dowodu osobistego, niezwrócenia dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego;
 29. przepisów wprowadzających Kodeks pracy – dotyczy określonych przez Miasto Katowice dni  i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności - osoby winne naruszenia wydanych przepisów o dniach i godzinach otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności podlegają karze grzywny;
 30. spożywania i usiłowania spożywania napojów alkoholowych wbrew określonym zakazom oraz nieuwidaczniania informacji o szkodliwości spożywania alkoholu;
 31. ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – sprzedawania wyrobów tytoniowych lub nieumieszczenie informacji o zakazanie sprzedaży wyrobów tytoniowych wbrew przepisom oraz informacji o zakazie palenia tytoniu i palenia tytoniu w miejscach niedozwolonych np. - przystanki komunikacji miejskiej;
 32. czystości i porządku w gminach określonych w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 33. ochrony zwierząt – dotyczy spraw związanych z art. 37 z naruszeniem nakazów i zakazów określonych w art. 9, art. 10a ust. 1-3 i art. 25 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;
 34. odpadów – dotyczy spraw wyszczególnionych w art. 174, 175, 177, 188, i 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 35. ochrony środowiska – dotyczy zakazów używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających określonych w art. 343 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
 36. o miarach - dotyczy spraw zawartych w art. 26 ust 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach;
 37. prawa wodnego – dotyczy przepisów zawartych w art. 194 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;
 38. transportu drogowego – dotyczy przepisów wymienionych w art. 92 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
 39. ochrony zabytków – dotyczy przepisów wymienionych w art. 112 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 40. ochrony przyrody – dotyczy spraw określonych w art. 112 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 41. recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – dotyczy spraw wymienionych w art. 48 ustawy z dnia 20 stycznia 205 r o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 42. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – dotyczy przepisów wymienionych w art. 95 i art. 96 ustawy z dnia 11 września 2015 r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 43. baterii i akumulatorów – dotyczy przepisów wymienionych w art. 78 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach;
 44. kodeksu wyborczego – dotyczy spraw wyszczególnionych w art. 494 i 495 oraz 498 i 499 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy;
 45. przepisów prawa miejscowego wyszczególnionych w UCHWALE NR XLVII/871/17 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 21 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice;
 46. wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw tj. spraw wyszczególnionych w Uchwale nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017;
 47. działalności profilaktycznej Straży Miejskiej w Katowicach.

Przyjmujemy zgłoszenia mieszkańców Katowic przez całą dobę.
Służba dyżurna pracuje również całodobowo w budynku przy ul. Żelaznej 18 w Katowicach.

2024 © Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

do góry