Straż Miejska w Katowicach- strona główna
  • język migowy
  • english version

Straż Miejska

MJUnImQEL9A1AZpsJkphgM3B3AjmQixKi4-PcE7hsPM

djn4SrWFJHDzZMpbbSVy6AEKTdwjp8HD6KVm8Qy9zro

6ND9FS6iYfxUyhrQPXlTnPd4Ddnwv3u8sI2YdMwdvaU

9BPBC59RsSWM2rB7OjJLv_2M_Xqd4drroV9YJMqvnhM

aPXKCDw3ks7CHp_kd5G83w5hBnTRwjX9oUVSclNsvZs

_qveMRY_WLB1ZAOZn0oLH6PA5zg0AlwHVm-mxv-LEhc

Strona pobierana z serwisu BIP

Praca w Straży Miejskiej w Katowicach

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o strażach gminnych (j.t. Dz.U.2021 poz. 2112 t.j.) wyciąg.

Art. 24. Strażnikiem może być osoba, która:

  1. posiada obywatelstwo polskie;
  2. ukończyła 21 lat;
  3. korzysta z pełni praw publicznych;
  4. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
  5. cieszy się nienaganną opinią;
  6. jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym;
  7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  8. ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Art. 24a. 1. Strażnicy oraz osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w charakterze strażnika podlegają obowiązkowym badaniom lekarskim i psychologicznym.

Art. 25. 1. Strażnika zatrudnia się po raz pierwszy na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, w ramach którego odbywa szkolenie podstawowe.

Art. 25. 2. Szkolenie podstawowe kończy się egzaminem, który przeprowadza komisja egzaminacyjna powoływana przez właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji. Członkowie komisji powinni posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie wynikającym z programu szkolenia podstawowego.

Art. 25. 3. Po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego, strażnika można zatrudnić na czas określony nie dłuższy niż 3 lata albo na czas nieokreślony.

Art. 25. 4. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od zatrudnienia strażnika na czas określony, jeżeli posiada on odpowiednie przygotowanie do pracy w straży.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Straż Miejska w Katowicach
Pierwsza publikacja
Pytel Jacek 2019-07-18 13:00
Aktualizacja publikacji
Wysocki Dariusz 2021-07-22 12:05
Wytworzenie publikacji
Dariusz Wysocki 2021-07-22 12:05
Zatwierdzenie
Dariusz Wysocki 2021-07-22 12:05
Rejestr zmian podstrony
Liczba odwiedzin
1323

2020 Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

do góry