Straż Miejska w Katowicach- strona główna
  • język migowy
  • english version
Strona główna / Kontakt / Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

JAK PRZETWARZAMY
PAŃSTWA DANE OSOBOWE

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie!

W celu realizacji zadań określonych w przepisach prawa, Straż Miejska w Katowicach gromadzi, wykorzystuje i archiwizuje wiele danych osobowych. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, by Państwa dane pozostawały bezpieczne, a dostęp do nich miały wyłącznie osoby zaangażowane w rozwiązanie Pani/Pana sprawy.

Państwa dane osobowe,  w zależności od celu przetwarzania, przetwarzane są na podstawie:

  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO
  • lub w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości tj. ustawę wdrażającą dyrektywę 2016/680.

RODO

Realizując obowiązek zawarty w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO  informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Straż Miejska w Katowicach reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach z siedzibą w Katowicach ul. Żelazna 18.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób

a) listownie: ul. Żelazna 18, 40-851 Katowice

b) przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP

c) poprzez korespondencję e-mail na adres: straz.miejska@katowice.eu

d) telefonicznie nr tel. 32 4940200

2. Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Karol Fajer. Z inspektorem można się  kontaktować poprzez korespondencję e-mail na adres: iod.straz.miejska@katowice.eu  lub telefonicznie nr tel. 32-4940265 (podczas nieobecności kontakt telefoniczny z osobą zastępującą Inspektora Ochrony Danych - Mirosławem Kolasą nr tel. 32 4940217)

Do IOD należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Straż Miejską w Katowicach, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu  na ich przetwarzanie.


3. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań Straży Miejskiej  w Katowicach określonych w przepisach prawa, na podstawie art. 6 ust.1 lit.  a, b, c, d, e RODO:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Możemy przetwarzać m.in. do celów rekrutacji, udziału w zajęciach organizowanych przez Straż Miejską. Państwa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości osiągnięcia celu wskazanego procesu przetwarzania np. brak możliwości udziału w organizowanym przedsięwzięciu;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane osobowe dotyczą, przed zawarciem umowy m.in. w związku z realizacją zawieranych umów na usługi wykonywane na rzecz Administratora. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze np. podjęcie działań związanych z realizacją zadań określonych w przepisach prawa tj. przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Straży Miejskiej w Katowicach, realizacja pism, wniosków, petycji (w tym dostępu do informacji publicznej), realizacja innych czynności administracyjnych. Konsekwencje związane z niepodaniem danych zostały określone w przepisach szczególnych;

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia w siedzibie Straży Miejskiej w Katowicach (Katowice ul. Żelazna 18) i terenie przyległym stosowany jest monitoring wizyjny (art. 9a oraz art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Monitoringiem objęty jest wyłącznie obraz (bez dźwięku). Monitoring prowadzony jest w sposób ciągły 24 godz./dobę. Rejestracja obrazu obejmuje: wejście/wyjście, poczekalnię, korytarze, klatki schodowe, wskazane (oznakowane) pomieszczenia i teren wokół budynku.  Zapisane nagrania przechowywane są przez okres do 30 dni, po czym następuje automatyczne nadpisanie  nagrań. Czas przechowywania nagrań uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Okres przechowywania danych zabezpieczonych z dysku rejestratora ulega wydłużeniu w przypadku ich wykorzystania w toczących się postępowaniach wynikających z przepisów prawa – do czasu ich zakończenia. Państwa  dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i mogą zostać udostępnione  podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym administratorowi usługi na podstawie odrębnych umów.

Jednocześnie informujemy, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, prawo żądania usunięcia danych dotyczących Pani/Pana osoby oraz ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Są to wszelkie działania związane z sytuacjami zagrożenia życia lub zdrowia np. dane osób wymagających pomocy, dane osób zaginionych;

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, zgodnie z zadaniami Straży Miejskiej w Katowicach. Konsekwencje związane z niepodaniem danych zostały określone w przepisach szczególnych.

 

4. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy, w której zostały zebrane, a następnie przez okres wskazany w przepisach kancelaryjnych wydanych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – po ustaniu celu  w jakim została przyjęta lub wycofaniu zgody.

 

5. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane stronom i uczestnikom postępowań,  lub podmiotom właściwym do załatwienia sprawy na mocy przepisów prawa, lub podmiotom świadczącym administratorowi usługi na podstawie odrębnych umów.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane, są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz  Miasto Katowice w ramach udostępnienia usług serwerów wirtualnych, przestrzeni dyskowej i kont poczty elektronicznej.

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

d) w sytuacji gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych - prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa),

e) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.

 

7. Państwa dane osobowe nie będą: 

a) podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

b) przekazywane do państw trzecich.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości tj. ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680

Straż Miejska zgodnie z art. 10a ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, a są uzyskane:

  • w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniach w sprawach o wykroczenia;
  • z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których Straż Miejska w Katowicach posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

 

Informujemy, że Straż Miejska w Katowicach, w  celu  utrwalenia  dowodów  popełnienia wykroczenia, stosuje:

  • urządzenia samoczynnie rejestrujące obraz – fotopułapki
  • kamery nasobne (rejestracja przebiegu interwencji),
  • aparaty fotograficzne (dokumentowanie wykroczeń).

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości tj. ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680, informujemy że:

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej  w Katowicach (siedziba Straży Miejskiej w Katowicach; Katowice ul. Żelazna 18). 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a) listownie: ul. Żelazna 18, 40-851 Katowice

b) przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP,

c) poprzez korespondencję e-mail na adres: straz.miejska@katowice.eu

d) telefonicznie nr tel. 32 4940200.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest Karol Fajer. 

Z inspektorem można się  kontaktować w  sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych oraz realizacji praw, poprzez korespondencję e-mail na adres: iod.straz.miejska@katowice.eu lub telefonicznie nr tel. 32-4940265 (podczas nieobecności kontakt telefoniczny z osobą zastępującą Inspektora Ochrony Danych - Mirosławem Kolasą nr tel. 32 4940217)

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania  i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego zgodnie z ustawowymi zadaniami Straży Miejskiej określonymi w ustawie  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych i innych przepisach.

4. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych – adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  00 - 193 Warszawa;

5. Mają Państwo prawo do żądania od administratora:

- dostępu do swoich danych osobowych,

- sprostowania danych (w przypadku gdy dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe),

- usunięcia danych osobowych (w przypadku gdy dane te zostały zebrane lub są przetwarzane z naruszeniem przepisów ustawy),

-  ograniczenia przetwarzania danych

W odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach  o wykroczenia  prawa osób, których dane dotyczą, są wykonywane wyłącznie na podstawie i w zakresie przewidzianym przez przepisy regulujące te postępowania (art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości).

2024 © Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

do góry