Straż Miejska w Katowicach- strona główna
  • język migowy
  • english version

Palenie na przystanku

Przypominamy, że po raz kolejny zostały zaostrzone przepisy dotyczące palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych.

 
Dotychczasowe regulacje prawne określające miejsca bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, wynikające z Uchwały XLV/939/09 Rady Miasta Katowice z dnia 31 sierpnia 2009 r. przestały obowiązywać z chwilą znowelizowania  w dniu 9 listopada 2010 roku Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Ustawa ta w artykule 5.1. wylicza miejsca, w których obowiązuje absolutny zakaz palenia:

1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych, z zastrzeżeniem art. 5a:
1) na terenie zakładów leczniczych podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;
2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej;
3) na terenie uczelni;
4) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2;
5) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego;
6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych;
7) w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych;
8) na przystankach komunikacji publicznej;
9) w pomieszczeniach obiektów sportowych;
10) w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci;
11) w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.
 
Funkcjonariusze Straży Miejskiej będą egzekwować prawo osób niepalących do pozostawania w strefach bez dymu, a osoby palące nie stosujące się do przyjętych wymagań muszą liczyć się z konsekwencjami przewidzianymi w kodeksie wykroczeń. Należy również wspomnieć, że obowiązująca ustawa w trosce o dzieci i młodzież nakłada na sprzedawców tytoniu i wyrobów tytoniowych obowiązek umieszczenia w miejscu ich sprzedaży widocznej i czytelnej informacji o treści: "Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18".  
 

Wszelkie zauważone nieprawidłowości w tym zakresie należy zgłaszać do Straży Miejskiej w Katowicach pod bezpłatny, całodobowy numer alarmowy 986.

2024 © Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

do góry