Straż Miejska w Katowicach- strona główna
  • język migowy
  • english version
Strona główna / Aktualności

Aktualności

ZASADY ZWROTU KOSZTÓW STAWIENNICTWA ŚWIADKÓW

2022-11-29, Wtorek
 

1. Świadkowi, osobie towarzyszącej świadkowi (jeżeli świadek nie mógł stawić się na wezwanie bez opieki tej osoby) przysługują n/w należności:

a. zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania czynności postępowania oraz z powrotem, w wysokości rzeczywiście poniesionych racjonalnych i celowych kosztów przejazdu własnym samochodem lub innym odpowiednim środkiem transportu

b. zwrot zarobku lub utraconego dochodu z powodu stawiennictwa na wezwanie. Górną granicę należności z tytułu zwrotu kosztów podróży, noclegu i kosztów utrzymania, stanowi wysokość kosztów przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na terenie kraju (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej).

2. Górną granicę należności z tytułu zwrotu utraconego zarobku lub dochodu stanowi równowartość 4,6 % kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa.

3. Zwrot kosztów podróży
a. zwrot kosztów podróży środkiem komunikacji publicznej przyznawany będzie w wysokości faktycznie poniesionych, racjonalnych i celowych wydatków udokumentowanych biletami z uwzględnieniem posiadanej ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje;

b. jeżeli przedstawienie biletów nie jest możliwe, wnioskodawca składa pisemne      oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania;

c. zwrot kosztów przejazdu własnym samochodem obliczany jest jako iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr (podróż tam i z powrotem) w wysokości określonej w rozporządzeniu.

4. Zwrot zarobku lub utraconego dochodu:

a. jeżeli świadek pozostaje w stosunku pracy utracony dzienny zarobek oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu należnego pracownikowi ekwiwalentu za urlop. Podstawą do dokonania wypłaty jest przedłożenie zaświadczenia z zakładu pracy zawierającego kwotę utraconego dziennego wynagrodzenia brutto wraz z oświadczeniem zakładu pracy, iż pracownik w danym dniu nie otrzymał wynagrodzenia;

b. podstawę wypłaty należności w przypadku świadka prowadzącego działalność gospodarczą stanowią:

-dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,

-deklaracja podatkowa potwierdzająca wysokość uzyskanego dochodu (ostatnia),

-oświadczenie świadka, w którym przedstawi wyliczony przez siebie dzienny utracony zarobek oraz oświadczy, że w dniu przesłuchiwania nie wykonywał pracy w ramach prowadzonej przez siebie działalności.

5. Należności, o których mowa wyżej, przyznaje się na wniosek złożony w terminie zawitym 3 dni od dnia zakończenia czynności z udziałem osoby uprawnionej do tych należności. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Straży Miejskiej bądź przesłać na adres mailowy straży: interwencje@katowice.eu, za pośrednictwem operatora pocztowego lub skrzynki podawczej e-PUAP.

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Załącznik nr 1 Wniosek o zwrot kosztów podróży Załącznik nr 1 Wniosek o zwrot kosztów podróży 24-03-28 12:31 408.07KB Załącznik nr 1 Wniosek o zwrot kosztów podróży pobierz

lista aktualności

2024 © Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

do góry