do góry
Strona główna / Aktualności

Aktualności

jMcp6hC93xcG3EmfRMniyXrBj8Z5VdaIS61W97yYHQI

O4_gfeHv4Nt87vEl3g_jL6YKDSP17i7qNgABNYkYy3k

TQkW0eWBJykt-cIe57F0zWSV1R6GGrnluJK8rf_t5U4

mTHyEQOOoETM3gtgn8gWjSqK3FTzCtatK6DlvceZSZY

N9Sl316vPXKTvyyDJRTYl-KZNbRrnfebLybW_NLhaUo

We4qYeIVWaYbJ5Ez1Z7Nr7_WeLnP8Dy0GPyiP6OKmXs

Aktualności

Dzień Straży Miejskiej w Katowicach

2018-08-31, Piątek
 

Dzisiaj w siedzibie Straży Miejskiej w Katowicach odbyły obchody  z okazji Święta Straży Miejskiej. W uroczystej zbiórce wzięli udział: Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa , Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice Mirosław Cygan,  Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach mł. bryg. Arkadiusz Korzeniowski oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w straży miejskiej.

 

W trakcie uroczystości  Prezydent Miasta Katowice dr. Marin Krupa wręczył 22 funkcjonariuszom nagrody z „Programu zapobiegania przestępczości oraz  ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2018 roku” a Komendant Straży Miejskiej Paweł Szeląg za zaangażowanie w służbę na rzecz miasta Katowice i jego mieszkańców awansował na wyższe stanowiska służbowe 6 funkcjonariuszy.

 

Krótka historia straży gminnych/miejskich 

W przeszłości funkcjonowało wiele instytucji na szczeblu samorządowym zarówno w Polsce jak i innych krajach europejskich, których działalność możemy porównać do dzisiejszych straży miejskich.

Już w średniowiecznej Europie samorządowe organy porządkowe zaczęto powoływać w największych miastach.  Wielkie miasta będące enklawami dobrobytu jak i skrajnej biedy sprzyjały zjawiskom kryminogennym., sprzyjały też zawodowemu żebractwu i złodziejstwu.

 

Z tego powodu władze miejskie dążyły do zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia oraz majątku mieszkańców. Protoplaści współczesnych strażników miejskich zostali zatem powołani w obliczu konieczności zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa i porządku.

 

W XII wiecznej Florencji, która stała się ważnym ośrodkiem światowego handlu i bankowości, powstała straż uprawniona do zatrzymywania sprawców przestępstw pospolitych oraz karania grzywną za zaśmiecanie i zanieczyszczanie ulic miasta. Wówczas straż miejska kontrolowała także czystość kanałów i sprawowała inne funkcje komunalne.

 

W XVII wieku w Rzeczpospolitej również funkcjonowały tego typu instytucje. W wielu miastach tworzono specjalne organy i instytucje  powołane do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku.

 

Ówcześni stróże prawa nosili różne nazwy takie jak tłumacz, prokurator, instygator, syndyk czy ratuszowy Hutman.

 

Do niektórych obowiązków Hutmanów należało m.in. opieka nad obiektami publicznymi, a szczególnie nad ratuszem, w którym miał swoją siedzibę, nadzór nad więzieniem miejskim. Hutmani sprawowali  również funkcje sądownicze w drobnych sprawach karnych. Sprawdzali czy na ulicach panuje spokój i nie występuje zagrożenie pożarowe.

 

Instygatorzy powoływani byli w miastach królewskich uchwałą rady miasta. Posiadali kompetencje  do przeprowadzania wstępnego  śledztwa  w przypadku przestępstwa. Informował także o niepożądanych czynach mieszczan, a nawet sprawował pieczę nad moralnością obywateli.

 

Kolejnym organem miejskim funkcjonującym w XVII wiecznej Polsce był syndyk. Zajmował on wysoką pozycję w hierarchii administracyjnej z uwagi na posiadanie kompetencji reprezentowania miasta przez sądami krajowymi i zagranicznymi.  Wszystkie te służby stanowiły zaczyn dla obecnej policji municypalnej.

 

Z działalnością straży miejskich możemy się spotkać w  okresie Księstwa Warszawskiego, Powstania Styczniowego i Królestwie Polskim, w którym w 1866 roku wprowadzona została Ustawa o straży miejskiej

Kolejną służbą, która stała się protoplastą współczesnej straży gminnej była formacja utworzona przez niemieckie władze okupacyjne w okresie I Wojny Światowej na terenach byłego Królestwa Polskiego – Milicja Miejska, która prawnie podporządkowana była władzom samorządowym, a jej zasadniczym zadaniem było utrzymanie porządku na ulicach. 

 

Od września 1914 r. w Warszawie za zgodą władz carskich powołano Centralny Komitet Obywatelski skupiający życie polityczno-gospodarcze w byłym Królestwie Polskim. Ramach niego utworzono komórki terenowe sięgające poziomu miast i gmin. Z czasem ich kompetencje zaczęły pokrywać się z kompetencjami samorządów terytorialnych. Wówczas w dziedzinie ochrony porządku publicznego organem wykonawczym były straże obywatelskie.

 

Natomiast w sierpniu 1914 r., w Łodzi, powstały organy porządkowe przyjmując nazwę Milicji Obywatelskiej, a w miarę wzrostu ich zadań, w celu ich odciążenia powołano dodatkowo straż miejską. Tendencja ta występuje również współcześnie, co w pewnym stopniu jest argumentem przemawiającym za funkcjonowaniem Straży Miejskich.

 

W 1919 roku, czyli tuż po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości, na mocy Dekretu Naczelnika Państwa  Marszałka Józefa Piłsudskiego ,  powołano Policje Komunalną, która była formacją działającą na obszarze samorządu lokalnego  samorządom lokalnym i wykonywała zadania z zakresu porządku publicznego. Utworzona w niedalekiej przyszłości Policja Państwowa przejęła wszystkie obowiązki Policji Komunalnej.

 

W dziejach najnowszych, od 1984 r. także możemy odnaleźć samorządową formację powołaną dla ochrony porządku publicznego. Począwszy od roku 1984 były tworzone miejskie służby porządkowe. Z początku mogły być powoływane tylko w miastach stołecznych takich jak Warszawa, Łódź oraz Kraków. W grudniu 1987 r. ograniczenie to zostało zniesione i w 1988 r. Miejska Służba Porządkowa została powołana w Poznaniu. To właśnie miejskie służby porządkowe były bezpośrednimi poprzedniczkami współczesnych nam straży miejskich.

 

W roku 1989 zapoczątkowano zmiany ustrojowe państwa, a w 1990 r. powołano samorządy terytorialne. Ustawodawca nałożył wówczas na samorząd gminny obowiązek zapewnienia ładu i porządku publicznego.  Współcześnie istotnym wydarzeniem dla funkcjonowania i przyszłości straży miejskiej była inicjatywa samorządowców zrzeszonych w Związku Miast Polskich. I tutaj był bardzo miły okres dla Katowic,  a dokładnie 1 marca 1992r. na podstawie zarządzenia ówczesnego Prezydenta Miasta Katowice Jerzego Śmiałka została powołana Straż Miejska w Katowicach., która funkcjonuje już ponad 25 lat.

:źródło: http://www.nowastrategia.org.pl/zarys-historyczny-strazy-gminnych-polsce/

 

Straż miejska zajmuje się wszystkim, co leży w kompetencjach naszego miasta. Mamy strażników rejonowych, specjalizujących się w ekologii, uczących dzieci bezpiecznych zachowań i tych, którzy dbają o porządek na ulicach.

 

 

lista aktualności

2019 Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Podczas kontroli pieca w domu przy ulicy Uniczowskiej doszło do groźnej sytuacji – będący na wyposażeniu strażników detektor gazów zasygnalizował pięciokrotne przekroczenie tlenku węgla