do góry
Strona główna / Straż Miejska / Praca / Zasady rekrutacji

Straż Miejska

8DRcpsqBVTyKN4SBsJPOAlYe5PsGrcqsT0U61DJsuRL3xSuL3UzVbol-3fBdXbSqrtRvrWoAZ_aUZ_Kl68gvrQ

ohmWXprxmxeKTssVtjQDehW6E0_7OcC9ZCGct7jdcTP3xSuL3UzVbol-3fBdXbSqrtRvrWoAZ_aUZ_Kl68gvrQ

yDdOYGHb0dno_zWMnktN1WQdG4K7ff7SPOVazofCbA73xSuL3UzVbol-3fBdXbSqrtRvrWoAZ_aUZ_Kl68gvrQ

zD3MKVkQxtXBmgKui1inNqoEHObl-PC8Bp5pEYtyrRD3xSuL3UzVbol-3fBdXbSqrtRvrWoAZ_aUZ_Kl68gvrQ

3whQsNSWTKJcVsW4Psv0ZTT8igyq38_MIW8gQSn_6mb3xSuL3UzVbol-3fBdXbSqrtRvrWoAZ_aUZ_Kl68gvrQ

Wz0aluI9RBYYhcZ9AGKU4QVHBjsyFSU0fVNrvyub2Ur3xSuL3UzVbol-3fBdXbSqrtRvrWoAZ_aUZ_Kl68gvrQ

Zasady rekrutacji

Strona pobierana z serwisu BIP

Warunkiem koniecznym do ubiegania się o pracę w Straży Miejskiej w Katowicach na stanowisku strażnika miejskiego jest spełnienie wymogów określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 928 t.j. z późn. zm.); w przypadku stanowisk "cywilnych" koniecznym jest spełnienie wymogów określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1260 t.j. z późn.zm.).

Przesłanką umożliwiającą złożenie oferty pracy w Straży Miejskiej w Katowicach jest ogłoszenie naboru przez Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach.

W każdym ogłoszeniu o naborze podana jest data, do której można składać swoje aplikacje, a także wykaz wszystkich potrzebnych dokumentów, które należy złożyć aby wziąć udział w naborze. Aplikacje przyjmowane są wyłącznie w formie papierowej.

Kandydaci na stanowisko strażnika miejskiego przechodzą następujące etapy rekrutacji:

  • Weryfikacja złożonych dokumentów – analiza dokumentów pod kątem spełniania wymagań niezbędnych, określonych w ogłoszeniu oraz sprawdzenie czy aplikacja kandydata zawiera wszystkie wymagane  w ogłoszeniu dokumenty.
  • Test z wiedzy ogólnej – kandydaci muszą wykazać się przede wszystkim wiedzą z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, samorządu, problematyki związanej z bezpieczeństwem i porządkiem oraz topografią miasta Katowice. Warunkiem pozytywnego zaliczenia testu jest udzielenie przez kandydata minimum 80 % prawidłowych odpowiedzi.
  • Test sprawności fizycznej – poszczególne ćwiczenia stanowią podstawę określenia ogólnego poziomu sprawności fizycznej niezbędnej do pracy na stanowisku strażnika miejskiego. Poziom ogólnej sprawności fizycznej kandydata określa średnia ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń.
  • Rozmowa kwalifikacyjna - po zebraniu potrzebnych informacji oraz analizie dokumentów kandydat bierze udział w rozmowie kwalifikacyjnej.
  • Badania psychonlogicze oraz badania przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy.

Uwaga! Kontaktujemy się wyłącznie z kandydatami, którzy pozytywnie przechodzą kolejne etapy rekrutacji.

Nabór w Straży Miejskiej w Katowicach przeprowadza się na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1260 t.j. z późn.zm.). Osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2  wspomnianej ustawy są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Podczas kontroli pieca w domu przy ulicy Uniczowskiej doszło do groźnej sytuacji – będący na wyposażeniu strażników detektor gazów zasygnalizował pięciokrotne przekroczenie tlenku węgla