do góry
Strona główna / Straż Miejska / Praca / Podstawa prawna

Straż Miejska

0nZARyRsvqu3iyXfbEVdaq_WTupSPnj4AVzpAdHc3dNcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

rDKmBc97Qru4cL2EIbJOoCsTmaJZyUxdyOeUIa0x8kNcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

pqpp6B770q8dcckVnFyCi2Boms6RPA1ZlUO5KPe4jKZcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

zL0VEIMXuu0SKrYrqSFpfXIut4BxCzhJ2Op8XMJ8AoZcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

NusznIJtVv6rDHksvob9a9pJ0_p1JaJtYp6aA1icInZcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

0PzRCJO3-fAj_-6YRJloNJoCWcLhGCtY5SqwxtATX7lcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

Podstawa prawna

Strona pobierana z serwisu BIP

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o strażach gminnych (j.t. Dz.U.2018 poz. 928 t.j.  z późn. zm.) wyciąg.

Art. 24. Strażnikiem może być osoba, która:

  1. posiada obywatelstwo polskie;
  2. ukończyła 21 lat;
  3. korzysta z pełni praw publicznych;
  4. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
  5. cieszy się nienaganną opinią;
  6. jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym;
  7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  8. ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Art. 24a. 1. Strażnicy oraz osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w charakterze strażnika podlegają obowiązkowym badaniom lekarskim i psychologicznym.

Art. 25. 1. Strażnika zatrudnia się po raz pierwszy na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, w ramach którego odbywa szkolenie podstawowe.

Art. 25. 2. Szkolenie podstawowe kończy się egzaminem, który przeprowadza komisja egzaminacyjna powoływana przez właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji. Członkowie komisji powinni posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie wynikającym z programu szkolenia podstawowego.

Art. 25. 3. Po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego, strażnika można zatrudnić na czas określony nie dłuższy niż 3 lata albo na czas nieokreślony.

Art. 25. 4. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od zatrudnienia strażnika na czas określony, jeżeli posiada on odpowiednie przygotowanie do pracy w straży.

Podczas kontroli pieca w domu przy ulicy Uniczowskiej doszło do groźnej sytuacji – będący na wyposażeniu strażników detektor gazów zasygnalizował pięciokrotne przekroczenie tlenku węgla